TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ (TARBİL)

Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL)

Nedir?

TARBİL, veri füzyonu ve akıllı karar verme mekanizmalarına dayanmaktadır. Bir tarafta uydu görüntüleri ve yersel ölçüm ağlarından alınan verilerin yüksek hızlı bilgisayarlarda değerlendirilmesiyle ürün ve yer bazında güncel zirai bilgiye dönüşüm ve idari kayıtlarla eşleştirme yoluyla bitkisel üretimden gıda güvenliğine kadar geniş bir kapsamdaki Tarım Bilgi Sistemi bileşenlerinin verimli işletimini sağlamaktadır.

TARBİL Projesi 2008 yılında “Tarımsal Rekolte Tahmin ve Kuraklık İzleme” projesi (TARİT) olarak, Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) yönlendirmesi ve 2000A020010 kodlu fnansal desteği ile önce 3 yıllık pilot proje olarak başlatılmıştır. Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezlerinin (İTÜ-UHUZAM)İşbirliği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (GAP) tarımsal gelişimin anlık izlenebildiği TARİT sistem bileşenleri geliştirilmiştir.

Pilot uygulama alanı olarak seçilen Şanlıurfa İli’nde çalışmalar başlamış 25 adet istasyon kurulumu yapılmıştır. Daha sonra, Diyarbakır, Mardin ve Gaziantep illerinde ilave 25 istasyon kurulumu daha gerçekleştirilmiş olup 2012 yılında 50 istasyon ilave ile 100 istasyona ulaşılmıştır.

​TARBİL Projesinin Amaçları Nelerdir?

Zirai ve meteorolojik istasyonlar vasıtasıyla; atmosferden toplanacak iklimsel parametrelerin, toprak sıcaklığı, nemi gibi topraktan alınacak verilerin, fenolojik gözlemlere yönelik görsel kayıtların sağlandığı, çeşitli ürünler için, toprak- topografya-iklimsel veriler, verim ilişkisinin çıkarıldığı önemli bir çalışmadır. Ülkesel meteorolojik ağının kurulmasına katkı sağlanacağı, iklim değişikliği ve kuraklığın izlenmesinin gerçekleştirileceği, uydu görüntüleri ve yersel ölçümlerden (meteorolojik ve zirai istasyonlar) elde edilen verilerin işlenmesi suretiyle,” ulusal ürün rekolte tahmininin” yapılacağı tarım alanlarının ve yıllık ekim alanlarının belirlendiği bir projedir.

​TARBİL Projesinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

TARBİL ile tüm sektörel paydaşların rasyonel kararlar verebilmesi, bilgi uzayında bütünleşen faaliyetler ile ulusal tarım ekonomisini sürdürülebilir büyümesine büyük bir katkıda bulunulmaktadır. Uydu görüntü ve yersel veri toplamada ortak sistem kullanımı ile tasarrufun yanı sıra kullanım etkinliği sağlanmıştır. Biçerdöverlere entegre edilen verim ölçerlerden elde edilen veriler gözlem sistemlerine dayalı verim tahmin modellerinin başarısını % 94-% 98 doğruluk seviyelerine çekebilmektedir. Su kaynaklarının % 70’ten fazlası tarım amaçlı kullanılmaktadır. Parsel ve havza bazında bitki-su ilişkisinin marjinal fayda esaslı yönetimi % 15-% 25 aralığında verim artışı ya da kaynak tasarrufu sağlayabildiği görülmektedir. 

 TARBİL Projesi Kapsamında Neler Yapılmıştır?

Proje kapsamında oluşturulan tarım takvimi ile Tarım İşletmeleri Kayıt Sistemi Geliştirilmesi ve ÇKS entegrasyonu, İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifkasyonu, Organik Tarım Kontrol ve Sertifkasyon Sistemi, Örtü Altı Kayıt Sistemi, Özel Ürünler Uygulamaları entegrasyonu sağlanmıştır.

Tarım teknolojilerindeki gelişmeler ve tarımın dijitalleştirilmesi kapsamında sulama tesisleri bilgi sistemi, toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarları kayıt sistemi, kooperatif kredileri takip sistemi geliştirilmiştir. Ayrıca sertifkalı tohum kayıt ve takip sistemi, gübre takip sistemi, bitki koruma ürünleri kayıt ve takip sistemi, veteriner tıbbi ürünleri kayıt ve takip sistemi uygulamalarında yenilikler sağlanmıştır.

Veriye dayalı tarımın gelişmesi açısından TARBİL projesi kapsamında, bitki ekolojik gereksinimleri veritabanı uygulaması sistemleri, pazarlama bilgi sistemi, büyükbaş hayvan takip sistemi, arıcılık kayıt sistemi, su ürünleri kayıt sistemi ile ilgili çalışmalar başlamış, proje yönetim planı oluşturulmuş ve analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Böylece tarım ekosisteminde verimlilik ve akıllı tarım uygulamaları desteklenmiştir.