KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ, AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. TARNET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web-sitemizi kullanan 3. Kişi kullanıcıların dikkatine sunar. TARNET işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. TARNET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web-sitemizi kullanan 3. Kişi kullanıcıların dikkatine sunar. TARNET işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

  1. TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

TARNET: Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘yi ifade eder.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

https://www.tarnet.com.tr internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’dir. TARNET, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir.

https://www.tarnet.com.tr internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir:

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü üzere;

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kullanıcılara ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcıların onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve kanunda belirtilen istisnalar sınırlı olmak üzere kişisel veriler paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz;

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden TARNET sorumlu değildir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TARNET ile paylaşılan kişisel veriler, TARNET gözetimi ve kontrolü altındadır. TARNET, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan standartlara uygun surette gerekli yazılımsal koruma sağlanmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

Kişisel verileriniz hakkında KVK Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte http://www.tarnet.com.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurularak Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş adresi olan Bahçelievler Mah. 320. Sokak No:3/B Gazi Teknoplaza Binası C Blok Kat:1 No:118 Gölbaşı/ANKARA TR adresine yazılı olarak göndermeniz halinde, en kısa sürede ve en geç 30 gün tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir.  

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla TARNET sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Saygılarımızla.

BAŞVURU FORMU